တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, August 24, 2016

ႏိုကီယာႏွင့္ အူရီဒူးတို႔ ေပါင္း၍ ျမန္မာတြင္ ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ မိတ္ဆက္
ႏိုကီယာသည္ အူရီဒူးျမန္မာ အတြက္ 4G ဝန္ေဆာင္ မႈအား အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ စတင္ႏိုင္ ေစရန္ ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့ရာ သံုးလ အတြင္း ၿပီးစီး ခဲ့သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ 4G ကြန္ယက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးကုိ ထည့္သြင္းတိုးခ်ဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည့္ ကြန္ယက္သည္ တုိးပြားလာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ (အက်ပ္္အတည္း) အား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အူရီဒူးျမန္မာအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးက႑ကိုလည္း ဆက္လက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုကီယာႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ 4G ကြန္ယက္ကုိ ျဖန္႔က်က္ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး လုိအပ္လ်က္ရွိေသာျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ႏွင့္ ပမာဏ မ်ားျပား သည့္ မိုဘိုင္း သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈအား ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိေသာ သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ စတင္ မိတ္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ကြန္ယက္ျဖစ္ေစရန္ ႏိုကီယာႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔သည္ လက္ရွိ လုပ္ငန္း ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ စာခ်ဳပ္တြင္ 4G ကြန္ယက္ ကုိလည္း ထပ္မံ ထည့္သြင္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕လုိက္ပါသည္။

ႏိုကီယာသည္ ၎၏ Single RAN ႏွင့္ Packet Core ပလက္ေဖာင္းမ်ားအားအသံုးျပဳလ်က္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ လက္ရွိ 3G ကြန္ယက္ကုိ 4G အဆင့္သို႔ သံုးလအတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကုိ အလြန္ျမန္ဆန္သည့္ ကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာ သည္ ၎၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈအား ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံတို႔တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္လ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုကီယာသည္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးႏွင့္ သိပ္သည္းမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ျဖန္႔က်က္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုးေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သံုးစြဲသူမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစဥ္တိုးတက္ႀကီးပြားလာေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတြင္းရွိသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည ႔ဆည္း ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။


ႏိုကီယာသည္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အူရီဒူးျမန္မာ၏ 3G ကြန္ယက္အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ခ်ႏိၷဳင္းၿမိဳ႕႐ွိ ၎၏ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ Delivery စင္တာ (ထုတ္လႊတ္မႈဗဟုိ)မွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ ပံ့ပုိးခဲ့ပါသည္။

4G ကြန္ယက္အတြက္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ၇သန္းမွ်႐ွိသည့္ ေအာ္ပေရတာ၏ သံုးစြဲသူမ်ား အတြက္
ႏိုကီယာသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပိုမုိ ေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္ ႐ိုး႐ွင္းသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အတူ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္၏ reporting structure ကို ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း

ႏိုကီယာ၏ Flexi Multiradio 10 Base Stations ေပၚတြင္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ 2100 MHz ႀကိမ္ႏႈန္းလႈိင္းကုိ လႊင့္တင့္ၿပီး 4G နည္းပညာကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကက်သည့္ ကြန္ယက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား (Core Network elements) – Mobility Manager, Mobile Gateway ႏွင့္အတူ Home Subscriber Server အပါ အဝင္
ႏိုကီယာ၏ Packet Core။ ေရဒီယို ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ core network operations မ်ားအတြက္ ႏိုကီယာ၏ ကြန္ယက္ႏွင့္ စနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းမႈ။

ႏိုကီယာ၏ Care Services ႏွင့္ Managed Services ကၽြမ္းက်င္မႈ (ေစာင့္ၾကည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ)။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ရီေနးေမဇာ က “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈလမ္းတေလ်ာက္လံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုကီယာရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ 4G နည္းပညာနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုသံုးၿပီး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူအေနနဲ႔ အဆင့္အျမင့္ ဆံုးလည္း
ျဖစ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ၿပီး ေဒတာ ပမာဏ မ်ားမ်ားကုိ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အလြန္လ်င္ျမန္တဲ့ ကာလ အတြင္း သံုးစြဲ သူေတြထံ ေပးပို႔ႏိုင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 4G ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပထမဦးဆံုး စတင္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူၿပီး အနာဂတ္ မွာလည္း ကြန္ယက္ေတြကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ေသးတဲ့ ဧရိယာ ေတြမွာပါ အေရးႀကီးတဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးမွာျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္လ္ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ နည္ ပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဂြ်န္ဖာဟတ္ က “4G ကြန္ယက္ကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္က စိန္ေခၚမႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းပညာမွာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ႏိုကီယာရဲ႕ကမ္းက်င္မႈနဲ႔ လွ်င္ျမန္တဲ့ျဖန္႔က်က္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ ၃လအတြင္းမွာ LTE ကြန္ယက္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

4G ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးဖို႔ လက္ရွိ 2100 MHz ႀကိမ္ႏႈန္းလႈိင္းကို သံုးထားေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ LTE ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို ေက်ာ္ၾကားလာတာနဲ႔အမွ် 1800 MHz နဲ႔ 2600 MHz ႀကိမ္ႏႈန္းလႈိင္းေတြကို လာမယ့္ ေလလံပြဲေတြမွာ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရလာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုကီယာ၏ အာရွေျမာက္ပိုင္း အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဟာရယ္ပေရး(စ္) က “ေဆာ့(ဖ)ဝဲ ကို အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး 4G ဝန္ေဆာင္မႈကို စႏိုင္ ခဲ့တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ကြန္ယက္ကုိ အခ်ိန္ အျမန္ဆံုးနဲ႔ ကုန္က် စရိတ္ အသက္သာဆံုးနည္းအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ ခဲ့တဲ့ အျပင္ အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕ လက္ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အဦးကုိ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေပးႏိုင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ျမႇင့္လိုက္တဲ့ ကြန္ယက္ေၾကာင့္ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း တိုးလာတဲ့ အျပင္ အထက္တန္း က်တဲ့ အတြင္းပိုင္း အကာအရံ/ အဆင့္ျမင့္တဲ့ indoor coverage ကိုလည္း ရရွိေစပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ နာမည္ရၿပီးျဖစ္တ့ဲ လုပ္ငန္းပုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း ကြန္ယက္တေလ်ာက္ ထင္သာ ျမင္သာ႐ွိတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေတြ အေသအခ်ာရ႐ွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

From : Myanmar digital life - By : Nyi Nyi

Originally published at - http://www.blog.myanmardigitallife.com

No comments: